Qaydalar

 

Elanı yerləşdirməklə www.azerbazar.az ticarət şərtləri ilə razılaşırsınız.

Elanların verilməsi qaydaları:

 • Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə zidd olan malların və xidmətlərin elanı qadağandır (erotik və ya vulqar məzmulu).
 • Vulqar və ya təhqiredici dildə yazmaq qadağandır.
 • Siz eyni zamanda bir məhsul üçün birdən çox elan verə bilməzsiniz.
 • Məhsulun adı və təsviri azərbaycan və ya rus dilində və ya hər iki dildə olmalıdır.
 • Azərbaycan dili üçün latın əlifbası, rus dili üçün kiril əlifbası istifadə etmək lazımdır. Rus sözlərinin latın hərfləri ilə yazılması qəti qadağandır.
 • Fotoda, yaxud əmtəənin təsvirində əlaqə telefonunun göstərilməsi qadağandır.
 • Elanda digər saytlara müraciət etmək qadağandır.
 • Elanarın digər saytlara kopiyalanması qadağandır.
 • Elanda verilən ad doğru olmalıdır. Başqa bir şəxsin ola bilməz.

Elan haqqında məlumat: 

 • Elanın qüvvədə olma müddəti 180 gündür, sonra avtomatik silinir.
 • Premium qüvvədə olma müddəti 30 gündür/ 1 elan ödənişdən sonra, müddətin bitməsindən sonra xidməti bərpa etmək mümkündür.

Elanın blok olunması:

 • Əgər sizin elanınız və ya hesabınız blok olunubsa, bu o deməkdir ki qaydaları pozubsunuz.
 • Əgər düşünürsiniz ki, səhv blok olunmusunuz o zaman bizimlə əlaqə zaxlayın.

*Azerbazar.az xidmətlərinin yaxşılaşdırılması çərçivəsində forumlarda, sosial şəbəkələr və üçüncü şəxslər tərəfindən məxsus saytlarda elanları bölüşmək üçün hüququnu özündə saxlayır.

*Azerbazar.az öz saytında bu qaydalara əlavələr və ya yeniliklər etmək hüququna malikdir və yaxud elanları bu qaydalara uyğunlaşdıra biler.